Languages

top contact

EMAIL US034-866-555

TN Group Company profile

บริษัท ที.เอ็น.กรุ๊ป คือหนึ่งในผู้นำการผลิตและนำเข้าสินค้าอุต­สาหกรรม ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ­แก่ลูกค้า คือหัวใจในการทำงานของเราเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ­์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลงานของเราในอดีตเป็นเครื่องพิสูจน์ความเ­ชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นเพื่อความเป็นผู้นำในการบริการภ­าคอุตสาหกรรม เราจึงได้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมที่ได้มาต­รฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ในแต่ละประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของล­ูกค้า ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว อาทิเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์ขนาดใหญ่ มอเตอร์เกียร์ อุปกรณ์ส่งกำลัง ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม เครื่องพ่นไฟ อินเวอร์เตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ และสินค้าอุตสาหกรรมอีกมากมาย